4 Şubat 2018 – Sayfa 3 – Prof. Dr. AHMET ŞİMŞİRGİL

4 Şubat 2018 archive

Bağ-ı Dehrin – Nabi Efendi

Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz Biz neşâtın da gamın da rûzgârın görmüşüz. Çok da mağrûr olma kim meyhâne-i ikbâlde Biz hezârân mest-i mağrûrun humârın görmüşüz. Top-ı âh-ı inkisâre pây-dâr olmaz yine Kişver-i câhın nice sengîn-hisârın görmüşüz. Bir hurûşiyle eder bin hâne-i ikbâli pest Ehl-i derdin seyl-i eşk-i inkisârın görmüşüz. Bir hadeng-i cân-güdâz-ı âhdır …

Continue reading

Hoşça bak zatına – Şeyh Galip

Ey dil ey dil niye bu rütbede pür gâmsın sen Gerçi vîrâne isen genc-i mutalsamsın sen Secde-fermâ-yi melek zât-ı mükerremsin sen Bildiğin gibi değil cümleden akvâmsın sen Rûhsun nefha-i Cibril ile tev’emsin sen Sırr-ı Hak’sın mesel-i İsi-i Meryem’sin sen Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen Merteben ayn-ı müsemmâdadır …

Continue reading