Mayıs 2019 archive

Ramazan ve Sahibini Tanımak – 27.05.2019

 Kul olmakla övünürüm güzeller güzeli şâha O güzele boyun eğmek değer cihân şahlığına. Avnî

Hârûn Reşîd

Beşinci Abbâsî halîfesidir. Muhammed Mehdî’nin oğlu, Cafer-i Mansûr’un torunuydu. 764 (H. 148)te Rey’de doğdu. 24 Mart 809 târihinde vefât etti. Hilâfeti (M. 775-785) yılları arasında olan Mehdî, oğlu Hârûn Reşîd’in eğitim ve öğretimini Abbâsîlerde ilk vezir Hâlid bin Bermek’in oğlu Yahyâ’ya bırakmıştı. Hârûn Reşîd din ve fen ilimleri ile devlet idâresinde iyi bir eğitim görmüş, …

Continue reading

Hasan-ı Basrî

Tâbiînin büyüklerinden. İsmi, Hasan bin Ebil-Hasan Yesâr olup, Basrî nisbetiyle şöhret bulmuştur. Babası, Eshâb-ı kirâmdan Zeyd bin Sâbit el-Ensârî’nin kölesi, annesi ise, sevgili Peygamberimizin temiz zevcelerinden, Ümmü Seleme’nin câriyesiydi. 641 (H. 21) senesinde Medîne-i münevverede doğdu. 728 (H. 110) de Basra’da vefât etti. Hazret-i Ömer’in halîfeliği zamânında dünyâya gelen Hasan-ı Basrî’nin annesi ve babası, oğulları …

Continue reading

Behlül-i Dânâ

Abbasi halifelerinden Harun Reşid zamanında yaşamış meczub (Allah aşkıyla kendinden geçmiş olan) ve veli bir zat. Asıl adı Ebu Vüheyb bin Amr Sayrafi‘dir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Kûfeli olduğu halde Bağdat’ta yaşamış ve 805 (H. 190)te vefat etmiştir. Harun Reşid’in kardeşi olduğuna dair rivayetler varsa da bunun aslı yoktur. Herkese ders olacak hikmetli sözleri …

Continue reading