Bana Zahirde Ettin Bunca İhsan – Bahtî

Bana zâhirde ettin bunca ihsân
Müyesser eyledin mülk-i Süleymân
Olupdur aşkın ile pür, dil ü cân
Beni kıl âlem-i ma’nâda sultân

Bana lutfun ile eyle tecellî
Bu tâc u taht ile gelmez tesellî
Hudâyâ eyleyüp ihsân-ı küllî
Beni kıl âlem-i ma’nâda sultân

Ricâl ü mâle yoktur i’timâdım
Değildir tâc u tahta istinâdım
Rızâ-yı pâkin olmuştur murâdım
Beni kıl âlem-i ma’nâda sultân

Ben ednâ bir abd-i asîyim ilâhâ
Kapında bir gedâyım pâdişâhâ
Be-hakk-ı Sûre-i Yâsîn ü Tâhâ
Beni kıl âlem-i ma’nâda sultân

Bu fânî âlemin yoktur mecâli
Hayâl u zıll gibidir mülk ü mâlı
Verip rûz-ı cezâda kadr-i âlî
Beni kıl âlem-i ma’nâda sultân

Be-hakk-ı rûy-ı fahr-i âlem
Habîb-i Ekrem ü rahmân-ı a’zam
Be-sırr-ı terk-i İbrâhîm Edhem
Beni kıl âlem-i ma’nâda sultân

Kapında Ahmedi makbûl kul et
Günâhın afv edip özrün kabûl et
Yolunda âkıbet ehl-i vusûl et
Beni kıl âlem-i ma’nâda sultân

Bahtî – I. Ahmed Han

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.