Bunu Böyle Bilesiniz

239px-Unknown_scribe_-_Ferman_(imperial_decree)_of_Sultan_Mehmed_II_(r._1451-1481)_-_Google_Art_ProjectFâtih Sultan Mehmed Han’ın namaz kılınmasına dikkat edilmesi hususunda Rum vilâyetlerine gönderdiği ferman şöyledir:

“Allahü teâlâ, emirlerinin yerine getirilmesini bize nasîb ve müyesser eylesin. Bu hükümde bildirmek istediğim husus şudur: Rum diyârındaki şehir ve kasabalarda ve buraların köylerinde yaşayan müslüman ahâlî, İslâm dîninin emir buyurduğu farzları yapıp, sünnetlerine riâyet etmekte, Kelâm-ı kadîme ve Furkân-ı mecîde yâni Kur’ân-ı kerîme, hadîs-i şeriflere uymakta gevşeklik gösterip muhalefet ederler imiş. Allahü teâlânın “Namazı ikâme ediniz” emrini çiğneyip; “Namaz dînin direğidir. Onu dosdoğru kılan dînini ikâme etmiş olur. Terkeden dînini yıkmış olur” hadîs-i şerifine uymayıp, tuğyan yoluna sapanlar ve böylece mescid ve câmileri viraneye ve harabeye döndürüp, fısk ve fücur, yâni günah işlenen yerleri mâmur ederler imiş. Bu ve buna benzer haberler bize ulaşıyor. Eğer bunlar doğru ise, emr-i bil ma’rûf ve nehy-i anil münker eylemek üzerime vâcib olduğundan, ileri gelen bir adamımı bu iş için vazifelendirdim. O inceleyip tâkib edecek. Şöyle emr eyledim ki: “Her kim namazı terk ederse, dövülmek ve mâlî cezaya çarptırılarak ta’zir eylemek meşru olduğundan, İslâm dîninin emri gereği artık Rum diyarında namazını geçirenler tesbit edilip, tamâm haklarından gelinsin. Halka namaz kılmaları tenbih edilip, kılmayanlar hakarete uğratılıp teşhir edilsin. Hiç kimse ne olursa olsun bu icrâata mâni olmaya!.. Rum sancağı beyleri ve kâdıları ve sübaşıları ve bunların emrindeki diğer me’mûrlar gönderdiğim vazifeliyle bu hususda elbirlik edip yardımcı olalar. Böylece İslâmiyet’in yüce ahkâmı, emri ve yasaklarını yerine getirmekte gevşeklik ve tenbelliğe asla meydan verilmeye. Öyle ki, mescidler dolacak, medreseler mâmur edilecek ve din-i İslâm kuvvetlendirilmiş olacaktır. Böylece müslümanlar refah, huzur ve seâdet içinde olup, Pâdişâhın devâm-ı devletine ve kudretinin artmasına duâcı olacaklardır. Bunu böyle bilesiniz. Alâmet-i şerîfeme (tuğrama) îtimâd kılasınız.”

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.