Cânâneden Gelmez

Hayâlinden gelir gam hâtıra cânâneden gelmez

Sitem hep âşinâlardan gelir bî-gâneden gelmez

 

Umarsan bir nevâziş açdığı bin zahm için ammâ

Bu insâniyyet ey dil gamze-i cânâneden gelmez

 

Hased evkâtına ol ârif-i âlem-şinâsın kim

Elinden câm düşmez kûşe-i meyhâneden gelmez

 

Misâl-i halka tutdum gûşumu ebvâb-ı âfâka

Sadâ-yı nağme-yi ayş ü tarab her hâneden gelmez

 

N’ola güstâh olursa pîş-i gülde bülbül ey Nâbî

Mürâat-ı edeb dest-i dil-i mestâneden gelmez

 

Nâbi Efendi

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published.