Cânâneden Gelmez

Hayâlinden gelir gam hâtıra cânâneden gelmez
Sitem hep âşinâlardan gelir bî-gâneden gelmez
 

Umarsan bir nevâziş açdığı bin zahm için ammâ
Bu insâniyyet ey dil gamze-i cânâneden gelmez
 

Hased evkâtına ol ârif-i âlem-şinâsın kim
Elinden câm düşmez kûşe-i meyhâneden gelmez
 

Misâl-i halka tutdum gûşumu ebvâb-ı âfâka
Sadâ-yı nağme-yi ayş ü tarab her hâneden gelmez
 

N’ola güstâh olursa pîş-i gülde bülbül ey Nâbî
Mürâat-ı edeb dest-i dil-i mestâneden gelmez
 

Nâbi Efendi

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.