Category: Makaleleri

Kardeş Katli

Devlet-i ebed müddet idealinin ve tarihî tecrübenin Osmanlı’ya ödettiği ağır bedel… Müslümanlar, Osmanlı hanedanı sayesinde ayakta duruyorlar. Hanedan yıkılırsa din de mahvolur. Bu sebeple hanedanın, din ve devletin selâmeti ve bekâsı evlattan daha mühimdir. Busbecq  (Avusturya İmparatoru Ferdinand’ın elçisi) Cenab-ı Hak benden sonra senin hükümdar olmanı takdir etmişse, bunu hiç kimse tebdil ve tağyir edemez. …

Continue reading

Valide Sultan

Harem-i Hümayûn’un En İtibarlı Hanımı Valide Sultan’ın arabası has fırın kapısının önüne ulaşınca padişah, vakarlı adımlarla yürüyerek gelir, annesini iki veya üç temenna ile selamlar ve onun sağ taraftaki pencereden uzanan elini öperdi. Bu sırada çavuşlar hep birlikte alkış tutarlardı… Osmanlılarda cülus merasiminden bir kaç gün sonra saray, yeni bir törene daha sahne olurdu. III. …

Continue reading

Uyvâr önünde bir Türk gibi kuvvetli

Allah muin oldu fetih eyledik Uyvâr’ı (1074) Budapeşte’nin 80 km kuzey-batısında ve Viyana’nın 110 km doğusunda yer alan Uyvar kalesi, 17. yüzyılda do­ğudan Orta Avrupa’ya açılan en önemli kapıydı. Köprülüzâde Fazıl Ahmed Paşa sadarete gelişinin ikinci yılında ve ilk se­ferinde bu kapıyı kırmak üzere hareke­te geçince, Avrupa’da heyecan fırtınala­rı esti. Çünkü, yarım asrı aşkın süreden beri, Osmanlı-Avusturya kapışması …

Continue reading

Saltanata Giden Yol: Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Geçen ayın en önemli ve çok tartışılan tarih konusu şüphesiz ki Osmanlı Devletinin kuruluş yılı ve yeri meselesi oldu. Aslında konuyu ele alanın Prof. Dr. Halil İnalcık oluşu meseleyi tartışmaktan çok insanları kabullenişe götürdü. Yaşayan Osmanlı tarihçilerinin duayenlerinden kabul edilen ve yıllardır verdiği eserlerle bunu hak eden Prof. Dr. Halil İnalcık hocanın fikirleri elbette ki …

Continue reading

Padişah Kızları

İlk Osmanlı padişahlarının kızlarına hatun denilmekte iken Fatih Sultan Mehmed döneminden itibaren Sultan denilmeye başlanmıştır. Sultan tabiri Osmanlı Padişahları’nın erkek evlatlarına, kızlarına, padişah validelerine hatta ailelerine kadar teşmil edilmiştir. Bu ünvanın Padişahların erkek çocuklarında ismin evveline kızların da ise ismin sonuna gelmesi adet olmuştu. Sultan Selim, Sultan Ahmed, Ayşe Sultan, Fatma Sultan vs. gibi. Sultan …

Continue reading