Category: Padişahlar

İbrahim Han’ın Şahsiyeti

İbrahim Han Osmanlı padişahlarının on sekizincisi olup seksen üçüncü İslam halifesidir. Bu isimli tek Osmanlı padişahıdır. Sultan I. Ahmed Han‘ın oğlu olup 5 Kasım 1615 Perşembe günü Mahpeyker (Kösem) Sultandan doğdu. Sarayda iyi bir tahsil gördü. Ancak babasının vefatından sonra özellikle ağabeyi IV. Murad Han‘ın saltanatı sırasında korkulu bir hayat sürdü. Zira kardeşleri Bayezid, Süleyman …

Continue reading

IV. Murad Han’ın Şahsiyeti

Dûn perver felekâ sende mürüvvet yoğimiş Ehl-i îmâna derûnunda adâvet çoğimiş Sultan IV. Murad, Osmanlı sultanlarının on yedincisi ve İslam halifelerinin seksen ikincisi idi. Sultan I. Ahmed Han’ın oğlu olup 27 Temmuz 1612’de Mahpeyker Kösem Sultandan doğdu. En mümtaz mürebbiyelerin nezaretinde terbiye edildi. Enderun mektebindeki hocalardan hususi dersler aldı. Kösem Sultan, oğlu Murad’ın diğer şehzadelerden …

Continue reading

II. Osman Han’ın Şahsiyeti

Sultan I. Ahmed Han’ın en büyük oğlu olup, 3 Kasım 1604 tarihinde Mahfiruz Valide Sultandan doğdu. Şehzadenin ismi Osman konularak yedi gün yedi gece şenlikler yapılması ferman olundu. Doğum tarihine işaret olmak üzere de, “İde Bârî Güzin-i Âl-i Osman” tarih düşülmüştür. Çok iyi bir eğitim gördü. Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve İtalyanca gibi doğu ve …

Continue reading

I. Mustafa Han’ın Şahsiyeti

I.Mustafa’nın doğum tarihi ve annesinin adı tam olarak bilinmemektedir. Annesinin adı bazı kitaplarda Handan Sultan olarak gösterilse de doğru değildir. İstinsah tarihi Hicri 1297 (1878) olan el yazması bir silsile mecmuasında I. Mustafa’nın annesinin ismi “Halime Sultan” olarak geçmektedir. Şehzade Mustafa, annesinin adı kesin olarak bilinmeyen ve kardeşinin yerine tahta geçen ilk padişah olması bakımından …

Continue reading

I. Ahmed Hân’ın Şahsiyeti

I. Ahmed Han’ın rahatsızlandığı günlerde Osmanlı Devleti ile Avusturya hükümetleri Zitvatoruk Ahitnamesi’ni Viyana Ahitnamesi’yle yeniliyorlardı. Padişahın sırtında bir yara çıkmıştı. Hastalık ise umulmadık bir biçimde ilerlemekteydi. Bütün sağlam iman sahipleri gibi ölümden korkmadı. Son demlerinin yaklaştığını hissedince Aziz Mahmut Efendi tarafından gasil edilmesini vasiyet etti. Mabeyinci Mustafa, padişahın vefatından bir gün önce huzurunda iken, Ahmed …

Continue reading