Category: Şiirler

Şamdan ihdaya eyledim

Şâmdan ihdâya eyledim cüret yâ Resûlallah! Murâdımdır Ulyâya hizmet, yâ Resûlallah! Değildir ravdaya şâyeste, destâviz-i nâçizim, Kabûl eyle, kıl ihsân ve inâyet, yâ Resûlallah! Kimim var hazretinden gayrı, hâlim eyleyem i’lâm, Cenâbındandır ihsân ve mürüvvet, yâ Resûlallah! Dahîlek, el-emân, sad el-emân, dergâhına düşdüm, Terahhüm kıl, bana eyle şefâ’at yâ Resûlallah! Dü-âlemde kıl istishâb hân-ı Mahmûd-i …

Okumaya devam edin »

Tanımadı

TANIMADI  Türküm müjdeydi ülkeye Gezdim söyleye söyleye Bir gün söylemedim diye Türküm beni tanımadı   Onlar bacım, onlar ağam Onlardır sevincim tasam Ahmet’im, Mehmet’im, Suna’m Güllü’m beni tanımadı   Elimde doğmuş kuzular Bir gün benden soğudular Sordum ne oldunuz ne var Sürüm beni tanımadı   Daha dün sözleştik şurda Düğün hazırladım Yurda Eller beni tanıdı …

Okumaya devam edin »

Cihân hasm olsa

Cihân hasm olsa, Hakk’dan nusret iste! Erenlerden duâ vü himmet iste!   Çalup dîn aşkına udvâne şimşîr, Anuban çâr-ı yârı hidmet iste!   Eğer leb-teşne isen ey bed-endîş; Bu deşne çeşmesinden şerbet iste!   Geçenden geç, demür taşdan sakınma, Demüri mahv idenden kuvvet iste!   Çevürme yüz muhalifden Mehemmed, Adûyı arsadan sür vüs’at iste!   …

Okumaya devam edin »

O Mâhiler ki

Cihân-ârâ cihân içindedür ârâyı bilmezler O mâhîler ki deryâ içredür deryayı bilmezler Harâbât ehline dûzah azâbın anma ey zâhid Ki bunlar ibn-i vakt oldu gam-ı ferdâyı bilmezler Şafak-gûn kan içinde dâğını seyr eyler âşıklar Güneşde zerre görmezler felekde ayı bilmezler. Hamîde kadlerine rişte-i eşki takub bunlar Atarlar tîr-i maksûdu nedendür yayı bilmezler Hayâlî fakr şâlına …

Okumaya devam edin »

Garibname’den bir şiir

İşbu mülki aşk için düzdi Çalab  Yir ü gök olmaklığa âşkdur sebep. Yire gökde zerre zerre aşk kodı  Anun içün doldı âlem aşk odı.   Ne ki varsa cümle âşıkdur ana  Hasreti şol kim yite bir kez ana.    Her birine bir nazar kılmışıdı  Bir işaret kullığa olmışıdı.   Kıldı bunlar ol işaret üstine  Herbiri …

Okumaya devam edin »