Category: Şiirler

Bağ-ı Dehrin – Nabi Efendi

Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz Biz neşâtın da gamın da rûzgârın görmüşüz. Çok da mağrûr olma kim meyhâne-i ikbâlde Biz hezârân mest-i mağrûrun humârın görmüşüz. Top-ı âh-ı inkisâre pây-dâr olmaz yine Kişver-i câhın nice sengîn-hisârın görmüşüz. Bir hurûşiyle eder bin hâne-i ikbâli pest Ehl-i derdin seyl-i eşk-i inkisârın görmüşüz. Bir hadeng-i cân-güdâz-ı âhdır …

Okumaya devam edin »

Hoşça bak zatına – Şeyh Galip

Ey dil ey dil niye bu rütbede pür gâmsın sen Gerçi vîrâne isen genc-i mutalsamsın sen Secde-fermâ-yi melek zât-ı mükerremsin sen Bildiğin gibi değil cümleden akvâmsın sen Rûhsun nefha-i Cibril ile tev’emsin sen Sırr-ı Hak’sın mesel-i İsi-i Meryem’sin sen Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen Merteben ayn-ı müsemmâdadır …

Okumaya devam edin »

Ganidir aşk ile gönlüm

Ganîdir aşk ile gönlüm ne mâlim ne menâlim var Ne vasl-ı yâra handânam ne hicrândan melâlim var  Ne sağ olmak murâdımdır ne ölmekten kaçar cânım Cihânda hasta-i aşk olalı bir hoşça hâlim var  Ben ol hayrân-ı aşk’ım ki yitirdim akl ü idrâki Ne âlemden haberdâram ne kendimden hayâlim var Ne meyl-i külbe-i ahzân ne seyr-i …

Okumaya devam edin »

Meydana Çekerler

Merdim dime zinhar seni meydâna çekerler Da’vâ ideni bahs-ile burhana çekerler Kaldırma sakın başını kibr ile semâya Müstekbir olan serkeşi nîrâna çekerler Suçum bilüb tevbe iden buldı selâmet Kibr eyleyeni ‘adl-ile mîzâna çekerler Sen nefsini alçakda gözet itme tereffu’ Fir’avn gibi ben diyeni ‘ummana çekerler Tûr tağı tevazu’ idüben buldı tecellî Yükseklik iden tağları hırmâna …

Okumaya devam edin »

Cânâneden Gelmez

Hayâlinden gelir gam hâtıra cânâneden gelmez Sitem hep âşinâlardan gelir bî-gâneden gelmez  Umarsan bir nevâziş açdığı bin zahm için ammâ Bu insâniyyet ey dil gamze-i cânâneden gelmez  Hased evkâtına ol ârif-i âlem-şinâsın kim Elinden câm düşmez kûşe-i meyhâneden gelmez  Misâl-i halka tutdum gûşumu ebvâb-ı âfâka Sadâ-yı nağme-yi ayş ü tarab her hâneden gelmez  N’ola güstâh …

Okumaya devam edin »