Category: Şiirler

Ganidir aşk ile gönlüm

Ganîdir aşk ile gönlüm ne mâlim ne menâlim var Ne vasl-ı yâra handânam ne hicrândan melâlim var  Ne sağ olmak murâdımdır ne ölmekten kaçar cânım Cihânda hasta-i aşk olalı bir hoşça hâlim var  Ben ol hayrân-ı aşk’ım ki yitirdim akl ü idrâki Ne âlemden haberdâram ne kendimden hayâlim var Ne meyl-i külbe-i ahzân ne seyr-i …

Continue reading

Meydana Çekerler

Merdim dime zinhar seni meydâna çekerler Da’vâ ideni bahs-ile burhana çekerler Kaldırma sakın başını kibr ile semâya Müstekbir olan serkeşi nîrâna çekerler Suçum bilüb tevbe iden buldı selâmet Kibr eyleyeni ‘adl-ile mîzâna çekerler Sen nefsini alçakda gözet itme tereffu’ Fir’avn gibi ben diyeni ‘ummana çekerler Tûr tağı tevazu’ idüben buldı tecellî Yükseklik iden tağları hırmâna …

Continue reading

Cânâneden Gelmez

Hayâlinden gelir gam hâtıra cânâneden gelmez Sitem hep âşinâlardan gelir bî-gâneden gelmez  Umarsan bir nevâziş açdığı bin zahm için ammâ Bu insâniyyet ey dil gamze-i cânâneden gelmez  Hased evkâtına ol ârif-i âlem-şinâsın kim Elinden câm düşmez kûşe-i meyhâneden gelmez  Misâl-i halka tutdum gûşumu ebvâb-ı âfâka Sadâ-yı nağme-yi ayş ü tarab her hâneden gelmez  N’ola güstâh …

Continue reading

Sultan Selim Han’a Mersiye

Yavuz Sultan Selim Han‘ın âni ölümü devrin eşsiz ilim adamlarından Kemal Paşazâde’yi derinden sarsmış ve onun adına aşağıdaki muazzam mersiyeyi kaleme almıştır. Çözdi saç açtı baş tuğ u âlem Bükdi bil dökdi yaş tığ u kalem Kana boyandı bayrağın yüzi Beli büküldi yayun oldı hâm Urdı göksini gök gök eyledi mâh Oldı yıldızların gözi pür-nem Şafak …

Continue reading

Fethi Gören Üsküdar

Üsküdar, bir ulu rü’yâyı görenler şehri! Seni gıptayla hatırlar vatanın her şehri, Hepsi der: “Hangi şehir görmüş onun gördüğünü? Bizim İstanbul’u fethettiğimiz mutlu günü” Elli üç gün ne mehâbetli temâşa idi o! Sanki halkın uyanık gördüğü rü’yâ idi o! Şimdi beşyüz sene geçmiş o büyük hâtıradan; Elli üç günde o hengâme görülmüş buradan; Canlanır levhası …

Continue reading