Category: Şiirler

Cihân hasm olsa

Cihân hasm olsa, Hakk’dan nusret iste! Erenlerden duâ vü himmet iste!  Çalup dîn aşkına udvâne şimşîr, Anuban çâr-ı yârı hidmet iste!  Eğer leb-teşne isen ey bed-endîş; Bu deşne çeşmesinden şerbet iste!  Geçenden geç, demür taşdan sakınma, Demüri mahv idenden kuvvet iste!  Çevürme yüz muhalifden Mehemmed, Adûyı arsadan sür vüs’at iste! Sultan Çelebi Mehmed Han   …

Continue reading

O Mâhiler ki

  Cihân-ârâ cihân içindedür ârâyı bilmezler O mâhîler ki deryâ içredür deryayı bilmezler   Harâbât ehline dûzah azâbın anma ey zâhid Ki bunlar ibn-i vakt oldu gam-ı ferdâyı bilmezler   Şafak-gûn kan içinde dâğını seyr eyler âşıklar Güneşde zerre görmezler felekde ayı bilmezler.   Hamîde kadlerine rişte-i eşki takub bunlar Atarlar tîr-i maksûdu nedendür yayı …

Continue reading

Garibname’den bir şiir

İşbu mülki aşk için düzdi Çalab Yir ü gök olmaklığa âşkdur sebep. Yire gökde zerre zerre aşk kodı Anun içün doldı âlem aşk odı. Ne ki varsa cümle âşıkdur ana Hasreti şol kim yite bir kez ana. Her birine bir nazar kılmışıdı Bir işaret kullığa olmışıdı. Kıldı bunlar ol işaret üstine Herbiri hoş görinem dip …

Continue reading

Tevbe kıl canım oğul

Ey demâdem mazhar-ı tuğyân u isyanım oğul Takmayan boynuna hergiz tavk-ı fermanım oğul Ben kıyarmıydım sana ey Bâyezid Hân’ım oğul Bî-günahım dime bâri tevbe kıl canım oğul  Enbiyâ vü evliya ervâh-ı a’zam hakkıyçün Nûh u İbrahim ü Mûsa İbn-ü Meryem hakkıyçün Hatem-i âsâr-ı nübüvvet Fahr-i âlem hakkıyçün Bî-günahım dime bâri tevbe kıl canım oğul Âdem …

Continue reading