Category: Şiirler

Cânâneden Gelmez

Hayâlinden gelir gam hâtıra cânâneden gelmez Sitem hep âşinâlardan gelir bî-gâneden gelmez  Umarsan bir nevâziş açdığı bin zahm için ammâ Bu insâniyyet ey dil gamze-i cânâneden gelmez  Hased evkâtına ol ârif-i âlem-şinâsın kim Elinden câm düşmez kûşe-i meyhâneden gelmez  Misâl-i halka tutdum gûşumu ebvâb-ı âfâka Sadâ-yı nağme-yi ayş ü tarab her hâneden gelmez  N’ola güstâh …

Continue reading

Sultan Selim Han’a Mersiye

Yavuz Sultan Selim Han‘ın âni ölümü devrin eşsiz ilim adamlarından Kemal Paşazâde’yi derinden sarsmış ve onun adına aşağıdaki muazzam mersiyeyi kaleme almıştır. Çözdi saç açtı baş tuğ u âlem Bükdi bil dökdi yaş tığ u kalem Kana boyandı bayrağın yüzi Beli büküldi yayun oldı hâm Urdı göksini gök gök eyledi mâh Oldı yıldızların gözi pür-nem Şafak …

Continue reading

Fethi Gören Üsküdar

Üsküdar, bir ulu rü’yâyı görenler şehri! Seni gıptayla hatırlar vatanın her şehri, Hepsi der: “Hangi şehir görmüş onun gördüğünü? Bizim İstanbul’u fethettiğimiz mutlu günü” Elli üç gün ne mehâbetli temâşa idi o! Sanki halkın uyanık gördüğü rü’yâ idi o! Şimdi beşyüz sene geçmiş o büyük hâtıradan; Elli üç günde o hengâme görülmüş buradan; Canlanır levhası …

Continue reading

Sana Yaraşır

Hudâyâ Hudâlık sana yaraşır Nitekim gedâlık bana yaraşır Çü sensin penâhı cihan halkının Kamudan sana iltica yaraşır. Şeh oldur ki kulluğun etti senin Kulun olmayan şeh gedâ yaraşır Şu dil kim mâriz-i gamındır senin Ana zikrin ile şifâ yaraşır. Şu kim dürr-i gufrânın almak diler Der-i gamın bahrine âşnâ yaraşır Eğerçi ki isyanımız çok durur …

Continue reading