Category: Tarih ve İnsan

II. Mahmud Hân’dan bir hatıra

İkinci Sultân Mahmûd hân, mühim bir zaferden sonra, Haremeyn’de ki bütün tarihi eserleri yeniden inşâ ve ihyâ eyledi. 1235 [m. 1819] senesinde Hücre-i Se’âdete hediyye etdiği şamdanla birlikde gönderdiği aşağıdaki yazı, Osmânlı sultânlarının Resûlullaha olan hürmet ve muhabbetlerinin bir vesîkasıdır: Şâmdan ihdâya eyledim cüret yâ Resûlallah! Murâdımdır Ulyâya hizmet, yâ Resûlallah! Değildir ravdaya şâyeste, destâviz-i …

Continue reading

II. Abdülhamîd Hân’ın Güzel Ahlâkı

İkinci Abdülhamîd hânın güzel ahlâkını, dîne olan bağlılığını, edeb ve hayâsının derecesini, aklını, ilmini, adâletini, millet için durmadan çalışdığını, hiç cân yakmadığını, düşmanlarına bile iyilik etdiğini, masonların aldatdıkları ve maşa olarak kullandıkları satılmışları bile afv etdiğini anlamak istiyenlere, (Mâbeyn baş kâtibi) Es’ad beğin(Hâtırât-ı Abdülhamîd-i hân-ı sânî) kitâbını okumalarını tavsiye ederiz. Ermeni komitecilerin hâzırladıkları ve 21 Temmuz 1323 [m. …

Continue reading

Cemâate Gitmeyen

Yıldırım Bâyezîd Han’ın bir mahkemede şâhidlik etmesi gerekiyordu. Pâdişâh mahkemeye geldi ve herkes gibi o da ellerini önünde bağlayarak ayakta bekledi. Devrin Bursa kâdısı Molla Şemsüddîn Fenârî, dik dik Pâdişâh’ı süzdükten sonra şu hükmü verdi: “Senin şâhidliğin geçersizdir. Zîrâ, sen namazlarını cemâatle kılmıyorsun. Elinde imkân bulunduğu hâlde namazlarını cemâatle kılmayan biri, yalancı şâhidlik edebilir demektir.” …

Continue reading

Akıllı Kişiler

Akıllı Kişiler Öğünmekten Ar Ederler Süleymân Paşa’nın Rumeli’de giriştiği fütûhat, küffâr diyarında görülmedik bir te’sir bıraktı. Macar, Bulgar, Eflak ve Sırp kralları bu bahadırın ortaya çıkmasıyla korkuya düşerek yeni yeni ordular toplamaya başlamışlardı. Bunlar Bizans İmparatoru’na gönderdikleri haberde; “Şimdiye dek Rum ülkesi, düşmanın saldırılarından korunabilmekte iken, İslâm ordularının baskısı iyice gelişmiş ve kale ile hisarları …

Continue reading