Ferman-ı aşka – Baki Efendi

Ferman-ı aşka can ile var inkıyadımız
Hükm-i kazaya zerre yok inadımız
 
Baş eğmezüz edaniye dünya-yı dün içün
Allahadur tevekkülümüz i’timadımız
 
Biz müttleka-yı zer-keş-i caha tayanmazuz
Hakkun kemal-i lutfunadur istinadumuz
 
Zühd ü salaha eylemezüz iltica hele
Tutdı egerçi alem-i kevni fesadımız
 
Meyden safa’yı batın-ı humdur garez heman
Erbab-ı zahir anlayamazlar muradımız
 
Feryaduma ol kameti şimşad yetişmez
Benzer ki anun guşına feryad yetişmez
 
Ser-menzile uşşak erişür cümleden evvel
Ol mertebeye sa’y ile zühhad yetişmez
 
Minnet Hüdaya devlet-i dünya fena bulur
Baki kalur sahife-i alemde adumuz
 
Eyyam-ı zühd ü mevsim- zerk u riya değil
Hengam-ı ayş u işret u geşt ü güzardur
 
Zayi geçürme ömri bu dem künc-i gamda kim
Menzil kenar-ı bağ u leb- cüybardur
 
Dil zevkarını lücce-i gamdan heva-yı aşk
Elbette bir kenara atar rüzgardur
 
Baki Nihal-i ma’rifetün meyve-i teri
Arif katında bir gazel-i abardur
 
Kıldı afakı münevver tal’at-ı Rahşan-ı ıyd
Halka dibalar geyürdi mah-ı nur-efşan-ı ıyd
 
Came-i diba-yıla tavus- zerrin-baldur
Dilrüba kim eyler ol reftar ile cevlan-ı ıyd
 
Ayagun tozıyla vezn etmez birin ehl-i nazar
Taptolu Yusuf-likalarla bugün mizan-ı ıyd
 
Salınur her şah-ı gül nazük Nihal-i ergavan
Bağ-ı cennetten nişan verdi baharistan-ı ıyd
 
Sakıya rıtl-ı giran eksük gerekmez aradan
Yahşı ağırlanmak ister hasılı mihman-ı ıyd
 
Şimdi tiğ-i cevr ile öldürme kurban olduğum
Iydi-ı adha geldüğünde idesin kurban-ı ıyd
 
Aşıka ihsan ise maksud elinde dostum
Dest-busundur muhassal Baki’ye ihsan-ı ıyd
 
Baki Efendi

 

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.